028.6267.5788

MEDIA

Educational videos and podcasts on Trace Minerals

In this segment we introduce you to our flagship product,

In this segment we show the pH-balancing effects of ConcenTrace.

 

In this segment we introduce to you the TDS (Total Dissolved Solids) meter test and how it applies to the ConcenTrace.

In this segment we are on location at our mineral harvesting facility on the shores of the Great Salt Lake as we talk about the new and modernized facility.

Có hơn 72 thành phần khoáng chất ion có đã được kiểm tra trong ConcenTrace®. Mỗi lô đi qua một số quá trình lọc và sau đó được đưa qua một loạt các bài kiểm tra nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn và đáp ứng hoặc vượt quá tiêu chuẩn EPA

Sara Parent, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Liên Kết Nghiên Cứu

Kathleen Jade, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Liên Kết Nghiên Cứu

Tiến sĩ Alexander G. Schauss, Thành viên của Trường Cao đẳng Dinh dưỡng Hoa Kỳ – Fellow of the American College of Nutrition – FACN

Giám Đốc Nghiên Cứu Cao Cấp

Tiến sĩ, Bác sĩ Chris Meletis, Bác sĩ Y Khoa Tự Nhiên – Naturopathic Doctor – N.D.

Cơ thể con người chứa một lượng lớn các phản ứng hoá học nối tiếp. Phần lớn các quá trình này xảy ra bên trong tế bào,